advertisement

WGC-2021

Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi 1

Showing records 1 to 1 | Display all abstracts in Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi

91093 Joint optic disc and cup segmentation based on residual multi-scale fully convolutional neural network
Yuan X; Zheng X; Ji B; Li M; Li B
Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi 2020; 37: 875-884

Issue 21-4

Change Issue


advertisement

WGC-2021